Forskrift om sammenslutning av Målselv, Øverbygd, Malangen og Balsfjord kommuner, Troms.

DatoFOR-1963-01-25-6
PublisertI 1963 s 152 II 1963 s 33
Ikrafttredelse25.01.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMålselv, Øverbygd, Malangen og Balsfjord kommuner, Troms.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Målselv m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 25. januar 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 29. juni 1962 vedtatte sammenslutning av Målselv og Øverbygd kommuner i Troms fylke til en herredskommune med tillegg av mindre områder fra Malangen og Balsfjord kommuner gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Målselv.
3.Kommunestyret i den nye Målselv kommune i valgperioden 1. januanr 1964 - 31. desember 1967 skal ha 37 medlemmer. Det velges under de ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Målselv og - for de områder som skal overføres fra Malangen og Balsfjor - av lensmannen i Balsfjord. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Målselv og Øverbygd kommuner og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Målselv.

Elles gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Troms kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstiturerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerede organer i Målselv og Øverbygd kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandlig gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelig vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Målselv, Øverbygd, Malangen og Balsfjord kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnlige vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Målselv kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.