Res. om overføring av Veierland fra Stokke til Nøtterøy kommune, Vestfold

DatoFOR-1963-03-08-1
PublisertI 1963 s 273 II 1963 s 106
Ikrafttredelse08.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord og Nøtterøy kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
Rettet13.08.2007 (tittel korrigert)
KorttittelRes. om grenserevisjon, Stokke og Nøtterøy

Fastsatt ved kgl.res. 8. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Veierland (omfattende gnr. 44-48) i Stokke kommune i Vestfold fylke overføres til Nøtterøy kommune i samme fylke med virkning fra 1. januar 1964.
2.Valg på kommunestyre i den utvidede Nøtterøy kommune skal holdes i samband med det ordinære kommunevalget høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om overføring alt er gjennomført.

Manntallet føres både for Nøtterøy og Veierland av lensmannen i Nøtterøy.

Ved valget tjenestegjør Nøtterøy kommunes valgstyre.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av overføringen, dekkes av Nøtterøy kommune.