Forskrift om sammenslåing av Bjørskinn, Andenes og Andøy kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-03-08-2
PublisertI 1963 s 273 II 1963 s 106
Ikrafttredelse08.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forBjørskinn, Andenes og Andøy kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Andøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 8. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 19. januar 1962, jfr. stortingsvedtak av 5. mai 1962, vedtatte sammenslutning av Bjørnskinn, Dverberg og Andenes kommuner i Nordland fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Andøy.
3.Kommunestyret i den nye Andøy kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 37 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmgivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Dverberg. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Bjørnskinn, Dverberg og Andenes og manntallsføreren. Valstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Andenes.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkemannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunlovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerede organeri Bjørnskinn, Dverberg og Andenes kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Andøy kommune gis fullmakt til å bestmme etter hvilken sats det innen skattelovens ramme skal utskrives eiendomsskatt i hele den nye kommunen for 1964 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Bjørnskinn, Dverberg og Andenes kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelig vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Andenes kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.