Forskrift om sammenslåing av Bodin, Kjerringøy og Sørfold kommuner, Nordland

DatoFOR-1963-03-15-7
PublisertI 1963 301 II 1963 112
Ikrafttredelse15.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodin, Kjerringøy og Sørfold kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammensl. av kommuner, Bodin m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet.

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956, om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 26. januar 1962 vedtatte sammenslutning av Bodin og Kjerringøy kommuner i Nordland fylke til én herredskommune og overføringen til denne enhet av Øyjord-området fra Sørfold kommune i samme fylke gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Bodin.
3.Kommunestyret i den nye Bodin kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 45 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Bodin og av lensmannen i Folla, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Bodin og Kjerringøy kommuner og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Bodin.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Bodin, Kjerringøy og Sørfold kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Bodin kommune gis fullmakt til å bestemme etter hvilken sats det innen skattelovens ramme skal utskrives eiendomsskatt i hele den nye kommune for 1964 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Bodin, Kjerringøy og Sørfold kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Bodin kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.