Forskrift om sammenslåing av Rakkestad og Degernes kommuner, Østfold.

DatoFOR-1963-03-22-1
PublisertI 1963 s 315 II 1963 s 121
Ikrafttredelse22.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forRakkestad og Degernes kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Rakkestad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 22. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21 juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 18. mai 1962, jfr. stortingsvedtak av 10. januar 1963, vedtatte sammenslutning av Rakkestad og Degernes kommuner i Østfold fylke til én herredskommune, gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Rakkestad.
3.Kommunestyret i den nye Rakkestad kommune i valgperioden 1. januar 1964-31. desember 1967 skal ha 37 medlemmer.

Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Rakkestad. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret besemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Rakkestad og Degernes og manntallsføreren.

Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Rakkestad.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Østfold kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Rakkestad og Degernes kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Rakkestad og Degernes kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommunen inntil nye alminnelig vedteker og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Rakkestad kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.