Forskrift om sammenslåing av Svolvær, Gimsøy og Vågan kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-03-22-2
PublisertI 1963 s 316 II 1963 s 121
Ikrafttredelse22.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvolvær, Gimsøy og Vågan kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Svolvær m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 22. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 19. januar 1962, jfr. Stortingets vedtak av 5. mai 1962, vedtatte sammenslutning av Svolvær bykommune og Gimsøy og Vågan herredskommuner i Nordland fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Vågan.
3.Kommunestyret i den nye Vågan kommune i valgperioden 1. januar 1964-31. desember 1967 skal ha 53 representanter.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Vågan. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Gimsøy, Vågan og Svolvær og manntallsføreren, jfr. 3. ledd. Valgstyret kalles førte gang sammen av ordføreren i Vågan.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Vågan kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Gimsøy, Vågan og Svolvær.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Vågan kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelser om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.

Håndverksloven av 25. juli 1913, entreprenørloven av 24. oktober 1952, lærlingeloven av 14. juli 1950, ildsfarlighetsloven av 3. mai 1871 og de skjerpede bestemmelser i 2. del av brannloven av 19. november 1954 skal inntil annen bestemmelse blir truffet fortsatt gjelde innenfor de områder av den nye kommune der de gjelder i dag.

9.De alminnelig vedtekter og forskrifter som er gjeldene i Gimsøy, Vågan og Svolvær kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
10.Samferdselsdepartementet får fullmakt til å klassifisere gatene (vegene) innenfor den tidligere Svolvær kommune som offentlige veger i den utstrekning dette anses hesiktsmessig.
11.Lofoten sorenskriverembete deles i følgende loddtrekningskretser:
I.Den nye Vågan kommune og Vestvågøy kommune.
II.Den nye Moskenes kommune og Værøy og Røst kommuner.
12.De kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekks av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutters av Vågan kommune.
13.Denne resolusjon trer i kraft straks.