Forskrift om sammenslåing av Tana og Polmak kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1963-03-29-4
PublisertI 1963 s 328 II 1963 s 132
Ikrafttredelse29.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forTana og Polmak kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Tana m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 30. mars 1962 vedtatte sammenslutning av Tana og Polmak kommuner i Finnmark fylke til èn heredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Tana.
3.Kommunestyret i den nye Tana kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 27 medlemmer.

Valgting holdes mandag 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstmmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmennene i Tana og Polmak hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Tana og Polmak og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Tana.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Finnmark kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.
5.De nyvalgte organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Tana og Polmak.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Tana og Polmak kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommune til nye felles vedtekter og forskrifter er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Tana kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.