Forskrift om sammenslåing av Langenes, Øksnes og Bø kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-03-29-5
PublisertI 1963 s 329 II 1963 s 132
Ikrafttredelse29.03.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLangenes, Øksnes og Bø kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Langenes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 29. mars 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Følgende endringer i kommuneinndelingen i Nordland fylke - vedtatt ved kgl.res av 8. desember 1961 - gjennomføres fra 1. januar 1964:
a)Sammenslutning av Langenes og Øksnes kommuner til èn herredskommune.
b)Overføring av Kråkberget krets av Øksnes kommune og Øksnes kommunes områder på halvøya nord for Kråkberget til Bø kommune.
2.Navnet på den nye kommune som dannes ved sammenslutning av Langenes og Øksnes, fastsettes til Øksnes.
3.Kommunestyret i den nye Øksnes kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 31 medlemmer.

Valgting holdes mandag 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye Øksnes kommune føres av lensmannen i Øksnes og Langenes. Manntallet for kråkberget krets og området på halvøya nord for Kråkberget, føres av lensmannen i Bø. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret for den nye kommunen skal bestå av de formannskapsmedlemmer i Langenes og Øksnes som er bosatt innen den nye kommunes område og manntallsføreren, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Øksnes.

Det medlem av Øksnes formannskap som er bosatt i Kråkberget krets, tiltrer valgstyret i Bø ved kommunevalget i 1963.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Øksnes kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 ha rett til å ta de avgjørelser som er nødvendige for å forberede og gjennomføre inndelingsendringene.
6.Budsjettet for den nye Øksnes kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyrene i den nye Øksnes kommune og den utvidede Bø kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Langenes og Øksnes kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye Øksnes kommune til nye felles vedtekter og forskrifter er fastsatt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringene skal dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbinelse med sammenslutningen av Langenes og Øksnes forskutteres av Øksnes kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.