Forskrift om sammenslåing av Naustdal, Vevring, Førde og Askvold kommuner, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1963-04-05-3
PublisertI 1963 s 376 II 1963 s 164
Ikrafttredelse05.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNaustdal, Vevring, Førde og Askvold kommuner, Sogn og Fjordane
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl, Naustdal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 4. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med heimel i mellombels lov av 21. juni 1956 om revisjon av kommuneinndelinga vert fastsett fylgjande inndelingsendringar i Sogn og Fjordane fylke.

1.Dei områda av Naustdal og Vevring kommunar som ligg på nordsida av Førdefjorden (unnateke Steindal krins i Vevring) vert slegne saman til ein heradskommune.
2.Naustdal kommune sitt område sør for Førdefjorden vert ført over til Førde kommune.
3.Vevring kommune sitt område sør for Førdefjorden vert ført over til Askvoll kommune.

Tidspunktet for inndelingsendringane vert fastsett seinare.