Forskrift om sammenslåing av Borge, Torsnes og Fredrikstad kommuner, Østfold.

DatoFOR-1963-04-05-5
PublisertI 1963 s 377 II 1963 s 164
Ikrafttredelse05.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forBorge, Torsnes og Fredrikstad kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Borge m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 4. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 21. desember 1962 vedtatte sammenslutning av Borge og Torsnes kommuner i Østfold fylke til èn herredskommune og den i samme res. nevnte overføring av mindre områder fra disse kommuner til Fredrikstad kommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Borge.
3.Kommunestyret i den nye Borge kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 39 medlemmer.

Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Borge og Torsnes. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Borge og Torsnes og manntallsføreren.

Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Borge.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Østfold kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Borge og Torsnes kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne bydsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Borge kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelser om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Lærlingeloven av 14. juli 1950 skal inntil annen bestemmelse blir truffet, fortsatt gjelde for håndverk og industri innenfor de områder av den nye kommune der de gjelder i dag.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Borge og Torsnes kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen trer i kraft.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Borge kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.