Forskrift om sammenslåing av Kongsvinger, Vinger og Brandval kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1963-04-05-6
PublisertI 1963 s 378 II 1963 s 165
Ikrafttredelse05.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forKongsvinger, Vinger og Brandval kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Kongsvinger m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 3. august 1962 vedtatte sammenslutning av Kongsvinger bykommune og Vinger og Brandval herredskommuner i Hedmark fylke til èn herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Kongsvinger.
3.Kommunestyret i den nye Kongsvinger kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 45 representanter.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres for den tidligere Kongsvinger kommune av formannskapssekretæren, for øvrig av lensmannen i Vinger og lensmannen i Brandval, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Kongsvinger, Vinger og Brandval og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Vinger.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Hedmark kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Kongsvinger kommune inn til konstituerende møte snares mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Kongsvinger, Vinger og Brandval.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Kongsvinger kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Håndverksloven av 25. juli 1913, entreprenørloven av 24. oktober 1952, lærlingeloven av 14. juli 1950, ildsfarlighetsloven av 3. mai 1871 og de skjerpede bestemmelser i 2. del av brannloven av 19. november 1954 skal inntil annen bestemmelse blir truffet, fortsatt gjelde innenfor de områder av den nye kommune der de gjelder i dag.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Kongsvinger, Vinger og Brandval kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Kongsvinger kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
10.Samferdselsdepartementet får fullmakt til å klassifisere gatene (vegene) innenfor den tidligere Kongsvinger kommune som offentlige veger i den utstrekning dette anses hensiktsmessig.
11.Den nye Kongsvinger kommune skal i sin helhet legges til Vinger og Odal domssogn.

Vinger og Odal domssogn og Solør domssogn skal hver utgjøre et tinglag og en loddtrekningskrets.

12.De kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskosnader forskutteres av Vinger kommune.
13.Denne resolusjon trer i kraft straks.