Forskrift om sammenslåing av Vinje, Hemne og Heim kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-04-05-7
PublisertI 1963 s 380 II 1963 s 165
Ikrafttredelse05.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forVinje, Hemne og Heim kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammenslåing av kommuner, Vinje m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 4. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kronprinsreg.res. av 28. september 1962 vedtatte sammenslutning av Vinje og Hemne kommuner og den delen av Heim kommune som ligger på vestsiden av Hemnefjorden (Vestre Heim) i Sør-Trøndelag fylke til èn herredskommune, gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Hemne.
3.Kommunestyret i den nye Hemne kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmannen i Hemne. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmene som bor på den nye kommunes område, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Hemne.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Vinje, Hemne og Heim kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Vinje, Hemne og Heim kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Kostnader som påbeløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Hemne kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.