Forskrift om grenseregulering, Hedrum og Siljan kommuner, Telemark.

DatoFOR-1963-04-19-2
PublisertI 1963 s 415 II 1963 s 173
Ikrafttredelse19.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHedrum og Siljan kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Hedrum m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 19. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Gårdene Auden og Svartangen i Hedrum kommune i Vestfold fylke overføres til Siljan kommune i Telemark fylke med virkning fra 1. januar 1964.

Den nye grensen mellom Hedrum og Siljan tar sitt utgangspunkt (i sør) i grensen mellom Hedrum og Siljan, sør for Svendsrud ved Farriselva og går derfra over Solberget og Middagskollen og videre i rett linje ned til fylkesvegen. Grensen følger så fylkesvegen på østre side ned til Svartangen og fortsetter så rett nordover over Høgenflau og etter vannskillet til Kisetfjell hvor den igjen treffer den nåværende grense mellom Siljan og Hedrum.

2.Valg på kommunestyre i den utvidede Siljan kommune skal holdes i samband med det ordinære kommunevalget høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om overføringen alt er gjennomført.

Manntallet føres både for Siljan og gårdene Auden og Svartangen av lensmannen i Gjerpen.

Ved valget tjenestegjør Siljan kommuns valgstyre.

Eller gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Siljan kommunestyre gis fullmakt til å bestemme med hvilke beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den utvidede kommune fra 1. januar 1964 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn 0,50 pr. skyldmark.
4.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av overføringen, dekkes av Siljan kommune.