Forskrift om sammenslåing av Eidsvoll og Feiring kommuner, Akershus.

DatoFOR-1963-04-19-4
PublisertI 1963 s 416 II 1963 s 173
Ikrafttredelse19.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forEidsvoll og Feiring kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Eidsvoll m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 19. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 30. november 1962 vedtatte sammenslutning av Eidsvoll og Feiring kommuner i Akershus fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Eidsvoll.
3.Kommunestyret i den nye Eidsvoll kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 53 medlemmer.

Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Eidsvoll og av ordføreren i Feiring, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Eidsvold og Feiring og manntallsførerne.

Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Eidsvoll.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Akershus kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Eidsvoll og Feiring kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Eidsvoll og Feiring kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Eidsvoll kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.