Forskrift om sammenslutning av Øvrebø, Hægeland og Vennesla kommuner, Vest-Agder.

DatoFOR-1963-04-26-5
PublisertI 1963 s 446 II 1963 s 193
Ikrafttredelse26.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forØvrebø, Hægeland og Vennesla kommuner, Vest-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Øvrebø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. april 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 23. november 1962 vedtatte sammenslutning av Øverbø unntatt Eikeland krets, Hægeland og Vennesla kommuner i Vest-Agder fylke til èn herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Vennesla.
3.Kommunestyret i den nye Vennesla kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 35 medlemmer.

Valgting holdes mandag 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmennene i Øverbø og Hægeland og Vennesla hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Øvrebø, Hægeland og Vennesla og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Vennesla.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Vest-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 ha rett til å ta de avgjørelser som er nødvendige for å forberede og gjennomføre sammenslutningen.
6.Budsjettet for den nye Vennesla kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye felleskommunen får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Øvrebø, Hægeland og Vennesla kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommunen til nye felles vedtekter og forskrifter er fastsatt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringene skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Vennesla kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.