Forskrift om grenseregulering, Tønsberg og Nøtterøy kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1963-04-26-9
PublisertII 1963 s 194
Ikrafttredelse26.04.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forTønsberg og Nøtterøy kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Tønsberg m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. april 1963. Fremmet av Kommunal- og Arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling bestemmes:

1.Med virkning fra 1. januar 1964 reguleres grensen mellom Tønsberg by og Nøtterøy herred på strekningen fra krysset Nøtterøyvegen (Kirkevegen) - Grensegaten fram til Banebakken. Den nye grensen skal, regnet fra øst mot vest, følge denne linje:

Fra krysset Nøtterøyvegen (Kirkevegen) - Grensegaten beholdes den nåværende grense fram til nordvestre tomtehjørne av Grensegt. 5. Herfra sørover faller grensen sammen med indre tomtebegrensning av eiendommene Grensegt. 5, Bispevegen 1 og Elgvegen fram til nordre side av Elgvegen, videre langs Elgvegens nordre regulerte side fram til Skolevegens vestre regulerte side fram til før-østre tomtehjørne av Solvegen 29, videre langs søndre tomteside av Solvegen 29 og langs vestre tomteside av Solvegen 29, 27 og 25 (slik at eiendommen Alfheim i sin helhet blir liggende i Nøtterøy) fram tl Banebakkens søndre side. Den nye grense går videre langs Banebakkens søndre regulerte side fram til nåværende bygrense.

2.Omkostninger ved gjennomføringen av reguleringen dekkes av Tønsberg kommune.