Forskrift om sammenslåing av Marker, Rødemark og Øymark kommuner, Østfold.

DatoFOR-1963-05-03-2
PublisertI 1963 s 469 II 1963 s 225
Ikrafttredelse03.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMarker, Rødenes og Øymark kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammenslåing, Marker m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 3. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 18. mai 1962, jfr. stortingsvedtak av 10. januar 1963, vedtatte sammenslutning av Rødenes og Øymark kommuner i Østfold fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Marker.
3.Kommunestyret i den nye Marker kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 25 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Rødenes og av lensmannen i Øymark, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd. Utleggingen av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Rødenes og Øymark og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Øymark.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Østfold kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Rødenes og Øymark kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Marker kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Rødenes og Øymark kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Øymark kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.