Forskrift om sammenslåing av Mo, Nord-Rana og Nesna kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-05-03-3
PublisertI 1963 s 470 II 1963 s 225
Ikrafttredelse03.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMo, Nord-Rana og Nesna kommuner, Nordland.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Mo m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 3. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Følgende endringer i kommuneinndelingen i Nordland fylke - vedtatt ved kgl.res. av den 29. september 1961 - gjennomføres fra 1. januar 1964:
1.sammenslutning av Mo bykommune og Nord-Rana herredskommune til én herredskommune, og
2.overføring til denne enhet av:
a)Sør-Rana kommunes områder nord for Ranafjorden og
b)Sjona-avsnittet av Nesna kommune (Nord-Sjona, Kvalnes og Sør-Sjona kretser).
2.Kommunestyret i den nye kommunen skal i perioden 1. januar 1964-31. desember 1967 ha 61 medlemmer.

Valgting holdes mandag 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning og overføringene allerede var gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Nord-Rana eller av den som formannskapet i de nåværende kommuner med fylkesmannens sammtykke bestemmer. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret for den nye kommunen skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt innenfor kommunen og manntallsføreren(-ne). Valgstyret kalles første gang sammmen av ordføreren i Mo.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 ha rett til å ta de avgjørelser som er nødvendige for å forberede og gjennomføre inndelingsendringene.
5.Budsjettet for 1964 skal vedtas av det nye kommunestyret. For denne busjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.Håndverksloven av 25. juli 1913, entreprenørloven av 24. oktober 1952, lærlingeloven av 14. juli 1950, ildsfarlighetsloven av 3. mai 1871 og de skjerpede bestemmelser i 2. del av brannloven av 19. novenmber 1954 skal inntil annen bestemmelse blir truffet fortsatt gjelde innenfor de områder av den nye kommunen der de gjelder i dag.
7.De alminnelig vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Mo, Nord-Rana og Nesna kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område av den nye kommune inntil felles alminnelige vedtekter for denne kommunen er gitt.
8.Den nye kommune skal i sin helhet tilligge Rana tinglag og loddtrekningskrets.
9.Samferdselsdepartementet får fullmakt til å klassifisere gatenen (vegene) innenfor den tidligere Mo bykommune som offenlige veger i den utstrekning dette ansees hensiktsmessig.
10.Kostnader som påløper i samband med iverksettelsen av inndelingsendringene dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Fellskostnader forskutteres av Mo kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.