Forskrift om sammenslåing av Nordfold, Leiranger, Steigen, Sørfold, Kjerringøy, Hamarøy og Tysfjord kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-05-03-4
PublisertI 1963 s 472 II 1963 s 226
Ikrafttredelse03.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordfold, Leiranger, Steigen, Sørfold, Kjerringøy, Hamarøy og Tysfjord kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Nordfold m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 3. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Følgende endringer i kommuneinndelingen i Nordland fylke - vedtatt ved kgl.res. av 13. april 1962 - gjennomføres fra 1. januar 1964.
1.Sammenslutning av Nordfold, Leiranger og Steigen kommuner til én herredskommune (med grensereguleringer som nevnt nedenfor).
2.Overføring av Mørsvikbotn av Nordfold kommune (til og med gårdene Salhus - Reinvik) til Sørfold kommune.
3.Overføring av:
a)Brennsund-området av Kjerringøy kommune og
b)Hamarøy kommunes områder sør for Sagfjorden så langt øst som til og med Forsand, samt gårdene Storvasseid og området omkring Storvatn til enheten Norfold - Leiranger - Steigen.
4.Overføring av gårdene Tysnes og Movik av Hamarøy kommune til Tysfjord kommune.
2.Navnet på den nye kommunen som dannes ved sammenslutning av Norfold, Leiranger og Steigen, fastsettes til Steigen.
3.Kommunestyret i den nye Steigen kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 29 representanter.

Valgting holdes mandag 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye Steigen kommune føres av lensmennene i Steigen og Folla hver for sitt distrikt. Manntallet for de områder av Hamarøy som skal overføres til den nye kommunen føres av lensmannen i Steigen. Manntallet for gårdene Tysnes og Molvik av Hamarøy føres av lensmannen i Tysfjord. Valgstyret for den nye kommunen fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret for den nye kommunen skal bestå av formannskapsmedlemmene i Nordfold, Leiranger og Steigen og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Steigen.

Det medlem av Nordfold formannskap som er bosatt i Mørsvikbotn tiltrer valgstyret i Sørfold ved kommunevalget 1963.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyret i den nye kommunen inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1 januar 1964 ha rett til å ta de avgjørelser som er nødvendige for å forberede og gjennomføre inndelingsendringene.
6.Budsjettet for den nye Steigen kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyrene i den nye Steigen kommune og de utvidede Sørfold og Tysfjord kommuner får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp det skal utskrives eiendomsskatt fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Nordfold, Leiranger og Steigen og i de områder av Kjerringøy og Hamarøy kommuner som skal overføres til den nye felleskommunen, skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye komunen til felles vedtekter og forskrifter er fastsatt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringene skal dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader i forbindelse med sammenslutningen av Nordfold, Leiranger og Steigen forskutteres av Steigen kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.