Forskrift om sammenslåing av Levanger og Ytterøy kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1963-05-10-2
PublisertI 1963 s 490 II 1963 s 229
Ikrafttredelse10.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger og Ytterøy kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Levanger m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 10. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 1. mars 1963 vedtatte sammenslutning av Levanger og Ytterøy kommuner i Nord-Trøndelag fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Levanger.
3.Kommunestyret i den nye kommunen skal i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 ha 53 medlemmer.

Valgting holdes mandag 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmennene i Levanger, Skogn og Åsen og Ytterøy og Mosvik hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Levanger og Ytterøy og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Levanger.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyret inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 ha rett til å ta de avgjørelser som er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjett-behandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Levanger kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp det innen skattelovens ramme det skal utskrives matrikkelskatt fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Levanger og Ytterøy kommuner skal fortsette å gjelde for vedkommende områder i den nye Levanger kommune til felles vedtekter og forskrifter er fastsatt.
9.Den nye kommunen skal i sin helhet tilhøre Stjør- og Verdal domssogn.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, skal dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Levanger kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.