Forskrift om sammenslåing av Brønnøysund, Sømna, Velfjord og Bindal kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-05-10-3
PublisertI 1963 s 492 II 1963 s 229
Ikrafttredelse10.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forBrønnøysund, Brønnøy, Sømna, Velfjord og Bindal kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Brønnøysund m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 10. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

1.Følgende endringer i kommuneinndelingen i Nordland fylke - vedtatt ved kgl.res. den 7. desember 1962 - gjennomføres fra 1. januar:
1.sammenslutning av Brønnøysund bykommune og Brønnøy, Sømna og Velfjord herredskommuner til en herredskommune,og
2.overføring av Tosen-Landeområdet av Bindal kommune til nevnte enhet.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Brønnøy.
3.Kommunestyret i den nye Brønnøy kommune skal i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 ha 45 medlemmer.

Valgting holdes mandag 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning og overføring allerede var gjennomført.

Manntallet ved kommunevalget i 1963 føres av kontorsjefen i Brønnøysund, lensmannen i Brønnøy, lensmannen i Sømna og lensmannen i Velfjord, hver for sitt distrikt av den nye kommunen. For det området som overføres fra Bindal føres manntallet av lensmannen i Velfjord. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret for den nye kommunen skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt innenfor den nye kommunes grenser og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Brønnøysund.

Eller gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgt kommunale organer skal før 1. januar 1964 ha rett til å ta de avgjørelser som er nødvendige for å forberede og gjennomføre inndelingsendringene.
6.Budsjettet for 1964 skal vetas av det nye kommunestyret. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er satt i kommuneloven.
7.Håndverksloven av 25. juli 1913, entreprenørloven av 24. oktober 1952, lærlingeloven av 14. juli 1950, ildsfarlighetsloven av 3. mai 1871 og de skjerpede bestemmelser i annen del av brannloven av 19. november 1954 skal inntil annen bestemmelse blir truffet forsatt gjelde innenfor de områder av den nye kommune der de gjelder i dag.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som gjelder i Brønnøysund, Brønnøy, Sømna, Velfjord og Bindal kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder av den nye kommunen inntil felles alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommune er gitt.
9.Kommunestyret i den nye Brønnøy kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendommsskatt til herredene ikke for noe år kan forhøyes eller nedsettes med mer enn kr. 0.50 pr. skyldmark.
10.Samferdselsdepartementet får fullmakt til å klassifisere gatene (vegene) innenfor den tidligere Brønnøysund bykommune som offentlige veger i den utstrekning dette anses hesiktsmessig.
11.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av disse endringer i kommuneinndelingen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Brønnøysund kommune.
12.Denne resolusjon trer i kraft straks.