Forskrift om sammenslåing av Ibestad, Andørja og Skånland kommuner, Troms.

DatoFOR-1963-05-10-4
PublisertI 1963 s 493 II 1963 s 230
Ikrafttredelse10.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forIbestad, Andørja og Skånland kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Ibestad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 5. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 5. oktober 1962 vedtatte sammenslutning av Ibestad og Andørja kommuner i Troms fylke til en herredskommune og overføring til denne enhet av Skånland kommunes del av Rolløya gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunens navn fastsettes til Ibestad.
3.Kommunestyret i den nye Ibestad kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Ibestad og - for Skånland kommunes del av Rolløya - av lensmannen i Trondenes. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal beså av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunens område, og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Ibestad.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Troms kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snareste mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Ibestad, Andørja og Skånland kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Ibestad kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatten til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelig vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Ibestad, Andørja og Skånland kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunene trer i kraft.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Ibestad kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.