Forskrift om sammenslåing av Skånland og Astafjord kommuner, Troms.

DatoFOR-1963-05-10-5
PublisertI 1963 s 494 II 1963 s 230
Ikrafttredelse10.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkånland og Astafjord kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Skånland m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 10. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 14. desember 1962 vedtatte sammenslutning av Skånland (med unntak av området på Rolløya) og Astafjord kommuner i Troms fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Skånland.
3.Kommunestyret i den nye Skånland kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Trondenes og av lensmannen i Ibestad, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Vaøgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunens område, og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Skånland.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Troms kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Skånland og Astafjord kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Skånland kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelser om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn 0,50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldenede i Skånland og Astafjod kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen trer i kraft.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.