Forskrift om sammenslåing av Helgøy og Karlsøy kommuner, Troms.

DatoFOR-1963-05-10-6
PublisertI 1963 s 495 II 1963 s 230
Ikrafttredelse10.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHelgøy og Karlsøy kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Helgøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 10. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 21. desember 1962 vedtatte sammenslutning av kommunene Helgøy og Karlsøy (med unntak av fastlandsområdet) i Troms fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Karlsøy.
3.Kommunestyret i den nye Karlsøy kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av ordføreren i Helgøy og av lensmannen i Karlsøy, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunens område, og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Karlsøy.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Troms kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Helgøy og Karlsøy kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Helgøy og Karlsøy kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen trer i kraft.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Karlsøy kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.