Forskrift om sammenslåing av Lyngen, Karlsøy og Ullsfjord kommuner, Troms.

DatoFOR-1963-05-10-7
PublisertI 1963 s 496 II 1963 s 230
Ikrafttredelse10.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLyngen, Karlsøy og Ullsfjord kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammenslåing, Lyngen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 10. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 21. desember 1962 vedtatte overføring til Lyngen kommune i Troms fylke av Karlsøy kommunes fastlandsområde og Svensby-området av Ullsfjord kommune i samme fylke gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den utvidede kommunes navn skal fortsatt være Lyngen.
3.Kommunestyret i den utvidede Lyngen kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om overføringene alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Lyngen og av lensmannen i Karlsøy, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den utvidede kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den utvidede kommunes område, og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Lyngen.

Ellers gjelder bestemmelsenen i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Troms kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre overføringene, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungeredne organer i Lyngen, Karlsøy og Ullsfjord kommuner.
6.Budsjettet for den utvidede kommunen for 1963 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den utvidede Lyngen kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i hele den utvidede kommunen for 1964, uten hensy til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0.50 pr. skyldmark.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldene i Lyngen, Karlsøy og Ullsfjord kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den utvidede kommunen inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommunen trer i kraft.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Lyngen kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.