Forskrift om sammenslåing av Tjeldsund, Lødingen og Evenes kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-05-31-10
PublisertI 1963 s 582 II 1963 s 279
Ikrafttredelse31.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forTjeldsund, Lødingen og Evenes kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Tjeldsund m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Tjeldsund kommune i Nordland fylke som ved kgl.res. av 19. april 1963 med virkning fra 1. januar 1964 er utvidet med Lødingen kommunes del av Tjeldøya og garden Ramnes (gnr. 1) av Evenes kommune beholder etter utvidelsen navnet Tjeldsund.
2.Kommunestyret i den utvidede Tjeldsund kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 21 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalget høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om inndelingsendringen alt er gjennomført.

Manntallet føres for den overførte del av Tjeldøya av lensmannen i Lødingen og Tjeldsund mens manntallet i kommunen for øvrig som tidligere føres av ordføreren i Tjeldsund.

De formannskapsmedlemmer som bor på den utvidede kommunes område danner valgstyre sammen med manntallsføreren for det overførte område.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.De nyvalgte kommunale organer skal ved behandling av saker som gjelder den utvidede Tjeldsund kommune, allerede før 1. januar 1964 utføre myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i kommunen.
4.Kommunestyret i den utvidede Tjeldsund kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i hele kommunen for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
5.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av inndelingsendringen, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene.
6.Denne reolusjon trer i kraft straks.