Forskrift om sammenslåing av Leirfjord, Nesna og Tjøtta kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-05-31-11
PublisertI 1963 s 582 II 1963 s 279
Ikrafttredelse31.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLeirfjord, Nesna og Tjøtta kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Leirfjord m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 15. mars 1963 vedtatte overføring til Leirfjord kommune i Nordland fylke av Nesna kommunes område sør for Ranafjorden (Bardal - Låvong - Fagervik) og Tjøtta kommunes del av øya Alsten (Sundøya) i samme fylke gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den utvidede kommunes navn skal være Leirfjord.
3.Kommunestyret i den utvidede Leirfjord kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 21 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om inndelingsendringen alt er gjennomført.

Manntallet føres for det område som er overført fra Nesna kommune, av lensmannen i Nesna, for det område som er overført fra Tjøtta, av lensmannen i Tjøtta og for resten av kommunen som tidligere av ordføreren i Leirfjord.

De formannskapsmedlemmer som bor på den utvidede kommunes område danner valgstyre sammen med manntallsførerne for de overførte områder. Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.De nyvalgte kommunal organer skal ved behandling av saker som gjelder den utvidede Leirfjord kommune, allerede før 1. januar 1964 utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i kommunen.
5.Kommunestyret i den utvidede Leirfjord kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i hele kommune for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
5.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av inndelingesendringen, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene.
6.Denne resolusjon trer i kraft straks.