Forskrift om sammenslåing av Holla og Lunde kommuner, Telemark.

DatoFOR-1963-05-31-3
PublisertI 1963 575 II 1963 278
Ikrafttredelse31.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHolla og Lunde kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammensl. av kommuner, Holla m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 7. desember 1962 vedtatte sammslutning av Holla (med unntak av Valebø krets) og Lunde kommuner i Telemark fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Kommunestyret i den nye kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 37 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres som tidligere av lensmannen i Holla og av lensmannen i Lunde, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer sm manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunes område og manntallsførerene. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Holla.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Telemark kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Holla og Lunde kommuner.
5.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.De alminnelig vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Holla og Lunde kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.
7.Lærlingeloven av 14. juli 1959 som i dag er gjeldende for håndverk og industri i tettbebyggelsen i Holla kommune fra Stordalen til og med Fen, skal etter sammenslutningen med Lunde kommune forsatt gjelde i det samme område og for de samme fagområder som nå.
8.Kostnader sm påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Holla kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.