Forskrift om sammenslåing av Foldereid, Høylandet, Kolvereid, Nærøy og Gravvik kommuner, Nord-Trøndlag.

DatoFOR-1963-05-31-9
PublisertI 1963 s 580 II 1963 s 279
Ikrafttredelse31.05.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forFoldereid, Høylandet, Kolvereid, Nærøy og Gravvik kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Foldereid m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 31. mai 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Følgende endringer i kommuneinndelingen i Nord-Trøndelag fylke som ble vedtatt ved kgl.res. av 16. februar 1962, jfr. Stortingets vedtak av 10. januar 1963, blir gjennomført fra 1. januar 1964.
a)overføring av Kongsmo krets (unntatt eiendommen Grytbogen), fra Foldereid kommune til Høylandet kommune,
b)sammenslutning av resten av Foldereid kommune og Kolvereid, Nærøy og Gravvik kommuner til en herredskommune.
2.Navnet på den nye kommunen som blir dannet ved sammenslutningen av kommunene Kolvereid, Nærøy, Gravvik og Foldereid (unntatt Kongsmo krets minus eiendommen Grytbogen) blir fastsatt til Nærøy.
3.Kommunestyret i den nye Nærøy kommune skal i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 ha 37 medlemmer.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegiving, forhåndsstemmegiving og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune blir ført av lensmennene i Kolvereid, Nærøy og Vikna og Leka, hver for sitt distrikt. Manntallet for Kongsmo krets blir ført av lensmannen i Kolvereid. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. 5. ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmer i Kolvereid, Gravvik, Nærøy og Foldereid og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Kolvereid.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende organer i Kolvereid, Foldereid, Gravvik og Nærøy kommuner.
6.Budsjettet for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Næreøy kommune og den utvidede Høylandet kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Kolvereid, Foldereid, Gravvik og Nærøy kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Kostnader i samband med gjennomføringen skal dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Kolvereid kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.