Forskrift om sammenslutning av Svelvik og Strømm kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1963-06-06-1
PublisertI 1963 s 608 II 1963 s 296
Ikrafttredelse06.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSvelvik og Strømm kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Svelvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 16. november 1962 vedtatte sammenslutning av Svelvik bykommune og Strømm herredskommune i Vestfold fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommunen fastsettes til Svelvik.
3.Kommunestyret i den nye kommunen i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 25 medlemmer.

Valgting holdes mandag 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmannen i Strømm. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Strømm og Svelvik og manntallsføreren, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Svelvik.

Ellers gjelder bestemmelsen i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Vestfold kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Svelvik kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organ skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organ i Strømm og Svelvik.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Håndverksloven av 25. juli 1913 og lærlingeloven av 14. juli 1950 skal, inntil annen bestemmelse blir truffet, fortsatt gjelde for det område av den nye kommunen som svarer til den tidligere Svelvik bykommune.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Strømm og Svelvik kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommune til felles vedtekter og forskrifter er fastsatt.
9.Samferdselsdepartementet får fullmakt til å klassifisere gatene (vegene) innenfor den tidligere Svelvik bykommune som offentlige veger i den utstrekning dette ansees hesiktsmessig.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den av kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Svelvik kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.