Forskrift om sammenslåing av Ski og Kråkstad kommuner, Akershus.

DatoFOR-1963-06-06-10
PublisertI 1963 s 605 II 1963 s 295
Ikrafttredelse06.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSki og Kråkstad kommuner, Akershus
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Ski m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 30. november 1962 vedtatte sammenslutning av Ski og Kråkstad kommuner i Akershus fylke til én herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunes navn fastsettes til Ski.
3.Kommunestyret i den nye Ski kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 41 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres som tidligere for Kråkstad kommune av ordføreren i Kråkstad og for Ski kommune av lensmannen i Kråkstad og Ski. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i dn nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Ski og Kråkstad og manntallsføreren for den tidligere Ski kommune. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Ski.

Ellers gjelder bestemmelsenen i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Akershus kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerede organer i Ski og Kråkstad kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye Ski kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Håndverksloven av 25. juli 1913 skal fortsatt gjelde for det område innen den nye kommune som svarer til den tidligere Ski kommune, inntil annen bestemmelse blir truffet.
9.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Ski og Kråkstad kommuner, skal forsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen kan tre i kraft.
10.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommunen som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Ski kommune.
11.Denne resolusjon trer i kraft straks.