Forskrift om sammenslåing av Lenvik, Sørreisa, Hillesøy, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy og Torsken kommuner, Troms.

DatoFOR-1963-06-06-3
PublisertI 1963 607 II 1963 295
Ikrafttredelse06.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forLenvik, Sørreisa, Hillesøy, Tranøy, Dyrøy, Bjarkøy og Torsken kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Lenvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 6. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.De ved kgl.res. av 11. januar 1963 vedtatte inndelingsendringer på Senja og fastlandet innenfor i Troms fylke gjennomføres fra 1. januar 1964.

Til Lenvik kommune overføres:

1.Sørreisa kommunes område på Senja.
2.Hillesøy kommunes område på Senja med øya Hekkingen.
3.Gnr. 30 Hellemo, gnr. 31 Paulsrud, gnr. 32 Johnsgård og gnr. 33 Stormo fra Tranøy kommune.

Til Dyrøy kommune overføres Tranøy kommunes område på fastlandet.

Til den gjenværende Tranøy kommune overføres:

1.Bjarkøy kommunes område på Senja og øya Lemmingvær.
2.Rødsand-området (Rødsand-Halvardsøy) av Torsken kommune - med ny grense trukket i Selfjorden og videre over den smaleste del av den nåværende Torsken kommune.
2.De tre utvidede kommuner beholder sine navn: Lenvik, Dyrøy og Tranøy.
3.Kommunestyrene i de utvidede Lenvik, Dyrøy og Tranøy kommuner i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha henholdsvis 45, 19 og 21 medlemmer. De velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved disse valg som om inndelingsendringene alt er gjennomført.

Manntallet i de utvidede kommuner føres av de tidligere manntallsførere, hver for sitt distrikt, eller av dem som vedkommende formannskaper med fylkesmannens samtykke bestemmer. Valgstyrene fungerer som manntallsnemnder.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i de utvidede kommuner som valgstyret bestemmer.

Valgstyrene skal bstå av de formannskapsmedlemmer som bor på de enkelte utvidede kommuners områder, og vedkommende manntallsførere. Det enkelte valgstyre kalles første gang sammen av ordføreren i den utvidede kommune.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.De nyvalgte kommunale organer skal ved behandlingen av saker som gjelder de utvidede Lenvik, Dyrøy og Tranøy kommuner, allerede før 1. januar 1964 utøve myndighet som tilligger de tilsvarede fungerende organer i de tre kommuner.
5.Kommunestyret i den utvidede Lenvik kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i kommunen for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredene ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
6.Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av inndelingsendringene, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene.
7.Denne resolusjon trer i kraft straks.