Forskrift om sammenslåing av Glemmen og Fredrikstad kommuner, Østfold.

DatoFOR-1963-06-14-1
PublisertI 1963 s 713 II 1963 s 312
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad og Glemmen kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Fredrikstad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14.juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 23. november 1962 vedtatte sammenslutning av Fredrikstad bykommune og Glemmen herredskommune i Østfold fylke til èn bykommune gjennomføres fra 1. januar 1964.

2.

Navnet på den nye kommunen fastsettes til Fredrikstad.

3.

Kommunestyret i den nye Fredrikstad kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 61 representanter.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av rådmannen i Fredrikstad og av lensmannen i Glemmen og Kråkerøy, hver for sitt distrikt, og av lensmannen i Borge og Torsnes for så vidt angår de områder som overføres fra disse kommuner til Fredrikstad. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Fredrikstad og Glemmen og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Fredrikstad.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Østfold kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Fredrikstad kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøver myndighet som tillegger de tilsvarende fungerende organer i Fredrikstad og Glemmen.

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Fredrikstad og Glemmen kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Fredrikstad kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

8.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Fredrikstad kommune.

9.

Denne resolusjon trer i kraft straks.