Forskrift om sammenslåing av Namdalseid og Otterøy kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1963-06-14-10
PublisertI 1963 s 727 II 1963 s 314
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamdalseid og Otterøy kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr.om kommunesammensl., Namdalseid m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 15. mars 1963 vedtatte sammenslutning av Namdalseid kommune og sørsiden av Otterøy kommune (unntatt Hoddøya) i Nord-Trøndelag fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Namdalseid.

3.

Kommunestyret i den nye Namdalseid kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 21 representanter. Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av lensmennene i Namdalseid og Fosnes, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer. Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunes område og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Namdalseid.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Namdalseid kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Namdalseid og Otterøy.

6.

Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

Kommunestyret i den nye Namdalseid kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.

8.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Namdalseid og Otterøy skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Namdalseid kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

9.

Kostnader i samband med gjennomføringen skal dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Namdalseid kommune.

10.

Denne resolusjon trer i kraft straks.