Forskrift om sammenslåing av Grong og Harran kommuner, Nord-Trønelag.

DatoFOR-1963-06-14-12
PublisertI 1963 s 730 II 1963 s 314
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong og Harran kommuner, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Grong m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 10. mai 1963 vedtatte sammenslutning av Grong og Harran herredskommuner i Nord-Trøndelag fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Grong.

3.

Kommunestyret i den nye Grong kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av lensmannen i Grong. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Grong og Harran og manntallsføreren, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Grong.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Grong kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Grong og Harran.

6.

Budsjettet for den nye Grong kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

Kommunestyret i den nye Grong kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.

8.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Grong og Harran kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Grong kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

9.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnaden. Felleskostnader forskutteres av Grong kommune.

10.

Denne resolusjon trer i kraft straks.