Forskrift om sammenslåing av Hemnes, Korgen, Sør-Rana og Hattfjelldal kommuner, Nordland.

DatoFOR-1963-06-14-14
PublisertI 1963 733 II 1963 314
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes, Korgen, Sør-Rana og Hattfjelldal kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om sammensl. av kommuner, Hemnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Fra 1. januar 1964 iverksettes følgende tidligere vedtatte endringer i kommuneinndelingen i Nordland fylke:
a)sammenslutningen av Hemnes kommune, Korgen kommune og den delen av Sør-Rana kommune som ligger på sørsiden av Ranafjorden (kgl.res. av 23. mars 1962), og
b)overføringen til denne enhet av Røssvassbukt/Tustervassområdet av Hattfjelldal kommune (kgl.res. av 21. desember 1962).
2.Kommunestyret i den nye kommunen skal i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 ha 31 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om inndelingsendringene alt er gjennomført.

Manntallet ved kommunevalget 1963 føres for hele den nye kommune av lensmannen i Hemnes. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som er bosatt innenfor den nye kommunes grenser og manntallsføreren. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Korgen.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

3.Fylkesmannen i Nordland kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.
4.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre inndelingsendringene, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Hemnes, Korgen, Sør-Rana og Hattfjelldal kommuner.
5.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
6.De alminnelige vedtekter og forskrifter som nå gjelder i Hemnes, Korgen, Sør-Rana og Hattfjelldal kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder av den nye kommunen inntil felles vedtekter og forskrifter kan tre i kraft.
7.Det nyvalgte kommunestyre gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp det innen skattelovens ramme skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommunen fra 1. januar 1964 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatt til herredskommunene ikke for noe år kan settes ned eller opp med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av de vedtatte inndelingsendringer dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Korgen kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.