Forskrift om sammenslåing av Harstad, Sandtorg og Trondenes kommuner, Troms.

DatoFOR-1963-06-14-15
PublisertI 1963 s 735 II 1963 s 314
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad, Sandtorg og Trondenes kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Harstad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 29. juni 1962 vedtatte sammenslutning av Harstad bykommune og Sandtorg og Tronenes herreskommuner i Troms fylke til èn bykommune gjennomføres fra 1. januar 1964.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Harstad.

3.

Kommunestyret i den nye Harstad kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 55 representanter.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres for den tidligere Harstad kommune av likningssjefen i Harstad, for resten av den nye kommunes område av lensmannen i Trondenes. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Harstad, Santorg og Trondenes og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Harstad.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Troms kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Harstad kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Harstad, Sandtorg og Trondenes.

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fasstsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Harstad, Sandtorg og Trondenes kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Harstad kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

8.

De kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Harstad kommune.

9.

Denne resolusjon trer i kraft straks.