Forskrift om sammenslåing av Tromsø, Tromøysund, Ullsfjord og Hillesøy kommuner, Troms.

DatoFOR-1963-06-14-16
PublisertI 1963 s 737 II 1963 s 315
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsø, Tromøysund, Ullsfjord og Hillesøy kommuner, Troms.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Tromsø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 7. desember 1962 vedtatte sammenslutning av Tromsø bykommune og Tromsøysund og Ullsfjord herredskommuner (med unntak av Svensbyområdet av Ullsfjord) til en bykommune og overføringen av Hillesøy kommunes del av Kvaløya og øyene nord for Hekkingen til nevnte enhet, gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunens navn fastsettes til Tromsø.
3.Kommunestyret i den nye Tromsø kommune skal i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 ha 69 representanter.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg i 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutningen og overføringen allerede er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget i 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommunen - eller eventuelt av den som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor innenfor den nye kommunens grenser og manntallsførerne. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Tromsø.

Ellers gjelder kommunevalglovens bestemmelser så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Troms kaller det nyvalgte kommunestyre sammen til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organger skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og iverksette de vedtatte inndelingsendringer utøve myndighet som tilligger tilsvarende fungerende organer i de nåværende Tromsø, Tromsøysund, Ullsfjord og Hillesøy kommuner.
6.Budsjettet for den nye Tromsø kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke fristene i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Tromsø, Tromsøysund, Ullsfjord og Hillesøy kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder av den nye kommune inntil felles alminnelige vedtekter og forskrifter kan tre i kraft.
8.Kommunestyret i den nye kommunen får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det kan utskrives eiendomsskatt fra 1. januar 1964 uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at matrikkelskatten ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av de vedtatte inndelingsendringer dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Tromsø kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.