Forskrift om sammenslåing av Malangen, Balsfjord og Storfjord kommuner, Troms.

DatoFOR-1963-06-14-17
PublisertI 1963 s 738 II 1963 s 315
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMalangen, Balsfjord og Storfjord kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Malangen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 29. juni 1962 vedtatte sammenslutning av kommunene Malangen (med unntak av Navaren og Målsnes) og Balsfjord (med unntak av gardene Skogli og Elvebakken) i Troms fylke til en herredskommune og overføringen av gardene Elvebakken gnr. 28 bnr. 3 fra Balsfjord til Storfjord kommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den nye kommunens navn fastsettes til Balsfjord.
3.Kommunestyret i den nye Balsfjord kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 37 medlemmer. Det velges under det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av lensmannen i Balsfjord eller den som vedkommende formannskap med fylkesmannens samtykke bestemmer. Valgstyret fungere som manntallsnemnd.

Utleggingen av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunens område, og manntallsføreren. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Balsfjord.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Troms kaller det nyvalgte kommunestyre inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organger skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som tilligger tilsvarende fungerende organer i Malangen og Balsfjord kommuner.
6.Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Malangen og Balsfjord kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen inntil nye alminnelige vedtekter og forskrifter for denne kommunen trer i kraft.
8.Kosntader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Balsfjord kommune.
9.Denne resolusjon trer i kraft straks.