Forskrift om sammenslåing av Vardø og Båtsfjord kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1963-06-14-18
PublisertI 1963 s 740 II 1963 s 315
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forVardø og Båtsfjord kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Vardø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res. av 15. mars 1963 vedtatte overføring til kjøpstaden Vardø av den østlige delen av Båtsfjord herred gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Den utvidede kommune beholder navnet Vardø.
3.Kommunestyret i den utvidede Vardø kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om overføring alt er gjennomført.

Manntallet for den utvidede kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap (eventuelt med fylkesmannens samtykke) oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den utvidede kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den utvidede kommunens område, og manntallsførerne, jfr. 3. ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Vardø.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Finnmark kaller det nyvalgte kommunestyre i den utvidede Vardø kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organger skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre overføringen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Vardø og Båtsfjord.
6.Budsjettet for den utvidede Vardø kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kosntaden som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av Vardø kommune.
8.Denne resolusjon trer i kraft straks.