Forskrift om sammenslåing av Porsgrunn, Brevik og Eidanger kommuner, Telemark, Hedrum og Brunlanes kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1963-06-14-2
PublisertI 1963 s 714 II 1963 s 312
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsgrunn, Brevik og Eidanger kommuner, Telemark, Hedrum og Brunlanes kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Porsgrunn m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 7. desember 1962 vedtatte sammenslutning av Porsgrunn og Brevik bykommuner og Eidanger herredskommune til en bykommune og overføringen til denne enhet av Bakke krets fra Hedrum kommune og brukene «Enigheten», «Høyberg» og «Skavåsen» fra Brunlanes kommune i Vestfold fylke gjennomføres fra 1. januar 1964.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Porsgrunn.

3.

Kommunestyret i den nye Porsgrunn kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 69 representanter.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg høsten 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres av likningssjefen i Porsgrunn, folkeregisterføreren i Brevik, lensmannen i Eidanger, lensmannen i Hedrum og lensmannen i Brunlanes, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Porsgrunn, Eidanger og Brevik og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Porsgrunn.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Telemark kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Porsgrunn kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Porsgrunn, Eidanger og Brevik, Hedrum og Brunlanes.

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Porsgrunn, Eidanger, Brevik, Hedrum og Brunlanes kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Porsgrunn kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

8.

De kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Porsgrunn kommune.

9.

Denne resolusjon trer i kraft straks.