Forskrift om sammenslåing av Skien, Gjerpen, Solum og Holla kommuner, Telemark.

DatoFOR-1963-06-14-3
PublisertI 1963 s 716 II 1963 s 312
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien, Gjerpen, Solum og Holla kommuner, Telemark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Skien m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 7. desember 1962, jfr. Stortingsvedtak av 2. april 1963, vedtatte sammenslutning av Skien bykommune og Gjerpen og Solum herredskommuner i Telemark fylke til en bykommune og overføringen til denne enhet av Valebø krets fra Holla kommune i samme fylke gjennomføres fra 1. januar 1964.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Skien.

3.

Kommunestyret i den nye Skien kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 77 representanter. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet føres som tidligere av rådmannen i Skien, lensmannen i Gjerpen, lensmannen i Solum og lensmannen i Holla, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor på den nye kommunes område, og manntallsførerne i Gjerpen, Solum og Holla. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Skien.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Telemark kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Skien kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Skien, Gjerpen, Solum og Holla.

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

Kommunestyret i den nye Skien kommune gis fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen lovens ramme det i tilfelle skal utskrives eiendomsskatt etter landsskattelovens regler i avgrensede områder av den nye kommunen for 1964, uten hensyn til skattelovens bestemmelse om at eiendomsskatten ikke for noe år kan nedsettes eller forhøyes med mer enn kr. 0,50 pr. skyldmark, jfr. lov av 4. mars 1960 om tillegg til skatteloven.

8.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Skien, Gjerpen, Solum og Holla kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Skien kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

9.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføring av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Skien kommune.

10.

Denne resolusjon trer i kraft straks.