Forskrift om sammenslåing av Risør og Søndeled kommuner, Aust-Agder.

DatoFOR-1963-06-14-4
PublisertI 1963 s 717 II 1963 s 312
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forRisør og Søndeled kommuner, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Risør m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 15. februar 1963 vedtatte sammenslutning av Risør bykommune og Søndeled herredskommune i Aust-Agder fylke til èn bykommune gjennomføres fra 1. januar 1964.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Risør.

3.

Kommunestyret i den nye Risør kommune i valgperioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 31 representanter. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutningen alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget i 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommunen - eller av den som det enkelte formannskap (eventuelt med fylkesmannens samtykke) oppnevner, jfr. kommunevalgloven § 2.

Valgstyret fungerer som manntallsnemnd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommune som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Risør og Søndeled kommuner og manntallsførerne. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Risør.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Aust-Agder kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Risør kommune inn til konstituerende møte snarest mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende organer i Risør og Søndeled.

6.

Budsjettet for den nye Risør kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Risør og Søndeled skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Risør kommune inntil nye vedtekter for denne kommune er gitt.

8.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen, dekkes av den kommune som har hatt utgiftene. Felleskostnader forskutteres av Risør kommune.

9.

Denne resolusjon trer i kraft straks.