Forskrift om sammenslåing av Molde, Nord-Aukra og Veøy kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1963-06-14-6
PublisertI 1963 s 721 II 1963 s 313
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forMolde, Bolsøy, Nord-Aukra og Veøy kommuner, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Molde m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kgl.res. av 26. april 1963, jfr. kgl.res. av 25. januar 1963, vedtatte sammenslutning av Molde og Bolsøy kommuner i Møre og Romsdal fylke til èn bykommune, med tillegg av Mordal krets av Nord-Aukra kommune og Nesjestranda, Veøya og Sekken av Veøy kommune, gjennomføres fra 1. januar 1964.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Molde.

3.

Kommunestyret i den nye Molde kommune skal i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 ha 61 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalgloven § 2. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmene som bor på den nye kommunes område og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Molde.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Molde kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Molde, Bolsøy, Veøy og Nord-Aukra.

6.

Budsjettet for den nye Molde kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Molde, Bolsøy, Veøy og Nord-Aukra kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Molde kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.

8.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Molde kommune.

9.

Denne resolusjon trer i kraft straks.