Forskrift om sammenslåing av Kristiansund, Grip og Bremsnes kommuner, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1963-06-14-7
PublisertI 1963 s 722 II 1963 s 313
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forKristiansund, Grip og Bremsnes kommuner, Møre og Romsdal.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Kristiansund m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Med hjemmel i midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av kommuneinndelingen blir bestemt:

1.

Følgende tidligere vedtatte endringer i kommuneinndelingen i Møre og Romsdal fylke iverksettes fra 1. januar 1964:

1.sammenslutningen av Kristiansund og Grip kommuner til en bykommune (kronprinsreg.res. 8. februar 1963), og
2.overføringen av Dale krets av Bremsnes kommune til nevnt enhet (kgl.res. 18. januar 1963).
2.

Den nye kommunes navn fastsettes til Kristiansund.

3.

Kommunestyret i den nye Kristiansund kommune skal i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 ha 61 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalget den 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett, regnes ved dette valg som om sammenslutningen og overføringen allerede er gjennomført.

Manntallet føres av den som formannskapet i den nåværende Kristiansund kommune med fylkesmannens samtykke bestemmer. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd. Utleggingen av manntallet etter § 5 i kommunevalgloven skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer som bor innenfor den nye kommunes grenser og manntallsføreren. Valgstyret kalles første gang sammen av ordføreren i Kristiansund.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal kaller det nyvalgte kommunestyre sammen til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre inndelingsendringene, utøve myndighet som tilligger de tilsvarende fungerende organer i Kristiansund, Grip og Bremsnes kommuner.

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nye kommunestyret. For denne budsjettbehandling gjelder ikke fristene i kommuneloven.

7.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Kristiansund, Grip og Bremsnes kommuner, skal fortsatt gjelde for vedkommende områder av den nye kommunen intil felles vedtekter og forskrifter kan tre i kraft.

8.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av de vedtatte inndelingsendringer, dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Kristiansund kommune.

9.

Denne resolusjon trer i kraft straks.