Forskrift om sammenslutning av Agdenes, Lensvik og Stadsbygd kommuner, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-06-14-8
PublisertI 1963 s 724 II 1963 s 313
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forAgdenes, Lensvik og Stadsbygd kommuner, Sør-Trøndelag.
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Agdenes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kronprinsreg.res. av 28. september 1962 vedtatte sammenslutning av Indre Agdenes, medregnet Moldtuen krets og øyene Nord-Leksa og Sør-Leksa av Agdenes kommune, Lensvik kommune og Ingedalen krets av Stadsbygd kommune i Sør-Trøndelag fylke til èn herredskommune, gjennomføres fra 1. januar 1964.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Agdenes.

3.

Kommunestyret i den nye kommunen i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 17 medlemmer.

Valgting holdes mandag 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommunen føres av lensmennene i Ørland, Rissa og Stadsbygd hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret for den nye kommunen skal bestå av de formannskapsmedlemmer i Agdenes, Lensvik og Stadsbygd som er bosatt innen den nye kommunes område og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gangen sammen av ordføreren i Lensvik.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre for felleskommunen inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 ha rett til å ta de avgjørelser som er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen.

6.

Budsjettet for den nye kommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

Kommunestyret i den nye Agdenes kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.

8.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Agdenes, Lensvik og Stadsbygd kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende område i den nye kommunen til nye felles vedtekter og forskrifter er fastsatt.

9.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av inndelingsendringene skal dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Lensvik kommune.

10.

Denne resolusjon trer i kraft straks.