Forskrift om sammenslåing av Agdenes, Heim og Snillfjord kommuner, Sør- Trøndelag.

DatoFOR-1963-06-14-9
PublisertI 1963 s 725 II 1963 s 313
Ikrafttredelse14.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forAgdenes, Heim og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammensl., Agdenes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 14. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.

Den ved kronprinsreg.res. av 28. september 1962 vedtatte sammenslutning av Austre Heim av Heim kommune, Ytre Agdenes av Agdenes kommune og Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag fylke, gjennomføres fra 1. januar 1964.

2.

Navnet på den nye kommune fastsettes til Snillfjord.

3.

Kommunestyret i den nye felleskommunen i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 21 medlemmer.

Valgting holdes ved det ordinære kommunevalg mandag 23. september 1963. Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av lensmennene i Hemne og Ørland, hver for sitt distrikt. Valgstyret fungerer som manntallsnemnd, jfr. femte ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalgloven § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av de formannskapsmedlemmer i de tre kommunene som er bosatt innen den nye kommunens område og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Snillfjord.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Snillfjord kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommuneloven § 7.

5.

De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 ha rett til å ta de avgjørelser som er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen.

6.

Budsjettet for den nye felleskommunen for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.

7.

Kommunestyret i den nye Snillfjord kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skattelov for landet med endringer i lov av 16. juni 1963 nr. 3.

8.

De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Agdenes, Heim og Snillfjord kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye kommunen til nye felles vedtekter og forskrifter er fastsatt.

9.

Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen av sammenslutningen skal dekkes av den kommune som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Snillfjord kommune.

10.

Denne resolusjon trer i kraft straks.