Forskrift om sammenslåing av Trondheim, Strinda, Byneset, Tiller og Leinstrand, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1963-06-21-17
PublisertI 1963 s 788 II 1963 s 393
Ikrafttredelse21.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim, Strinda, Byneset, Tiller og Leinstrand kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om kommunesammensl., Trondheim m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res av 14. desember 1962, jfr. stortingsvedtak av 2. april 1963, vedtatte sammenslutning av Trondheim bykommune og Strinda, Tiller, Leinstrand og Byneset herredskommuner i Sør-Trøndelag fylke til én bykommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Trondheim.
3.Kommunestyret i den nye Trondheim kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 85 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap med fylkesmannens samtykke oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, annet ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Trondheim, Strinda, Tiller, Leinstrand og Byneset og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Trondheim.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Sør-Trøndelag kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Trondheim kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Trondheim, Strinda, Tiller, Leinstrand og Byneset.
6.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.Kommunestyret i den nye kommune får fullmakt til å bestemme med hvilket beløp innen skattelovens ramme det skal utskrives eiendomsskatt i den nye kommune fra 1. januar 1964, jfr. § 7 i skatteloven for landet med endringer i lov av 16. juni 1961 nr. 3.
8.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Trondheim, Strinda, Tiller, Leinstrand og Byneset kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Trondheim kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
9.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Trondheim kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.