Forskrift om sammenslåing av Vadsø og Nord-Varanger kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1963-06-21-18
PublisertI 1963 s 791 II 1963 s 393
Ikrafttredelse21.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forVadsø og Nord-Varanger kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Vadsø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res av 19. januar 1962 vedtatte sammenslutning av Vadsø bykommune og Nord-Varanger herradskommune i Finnmark fylke til en kommune gjennomføres fra 1. januar 1964. Den nye kommunes status endres fra herrad til by.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Vadsø.
3.Kommunestyret i den nye Vadsø kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 29 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av dem som var manntallsførere ved siste kommunevalg, hver for sin del av den nye kommune - eller av dem som det enkelte formannskap (eventulet med fylkesmannens samtykke) oppnevner, jfr. kommunevalglovens § 2. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, annet ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Vadsø og Nord-Varanger og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Vadsø.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Finnmark kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Vadsø kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Vadsø og Nord-Varanger.
6.Budsjettet for den nye Vadsø kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Vadsø og Nord-Varanger kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Vadsø kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Vadsø kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.