Forskrift om sammenslåing av Alta og Talvik kommuner, Finnmark.

DatoFOR-1963-06-21-19
PublisertI 1963 s 792 II 1963 s 393
Ikrafttredelse21.06.1963
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta og Talvik kommuner, Finnmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunesammenslåing, Alta m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 21. juni 1963. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Den ved kgl.res av 26. oktober 1962 vedtatte sammenslutning av Alta og Talvik kommuner i Finnmark fylke til en herredskommune gjennomføres fra 1. januar 1964.
2.Navnet på den nye kommune fastsettes til Alta.
3.Kommunestyret i den nye Alta kommune i perioden 1. januar 1964 - 31. desember 1967 skal ha 45 medlemmer. Det velges ved det ordinære kommunevalg høsten 1963.

Når det gjelder stemmerett, valgbarhet, stemmegivning, forhåndsstemmegivning og klagerett regnes ved dette valg som om sammenslutning alt er gjennomført.

Manntallet for den nye kommune ved valget 1963 føres av lensmannen i Alta og Talvik, hver for sitt distrikt. Valgstyret velger manntallsnemnd, jfr. kommunevalglovens § 4, annet ledd.

Utlegging av manntallet etter kommunevalglovens § 5 skjer på de steder i den nye kommunen som valgstyret bestemmer.

Valgstyret skal bestå av formannskapsmedlemmene i Alta og Talvik og manntallsførerne, jfr. tredje ledd. Det kalles første gang sammen av ordføreren i Alta.

Ellers gjelder bestemmelsene i kommunevalgloven så langt de passer.

4.Fylkesmannen i Finnmark kaller det nyvalgte kommunestyre i den nye Alta kommune inn til konstituerende møte så snart som mulig etter valget, jfr. kommunelovens § 7.
5.De nyvalgte kommunale organer skal før 1. januar 1964 i den utstrekning det er nødvendig for å forberede og gjennomføre sammenslutningen utøve myndighet som ligger til de tilsvarende fungerende organer i Alta og Talvik.
6.Budsjettet for den nye kommune for 1964 skal vedtas av det nyvalgte kommunestyre. For denne budsjettbehandling gjelder ikke de frister som er fastsatt i kommuneloven.
7.De alminnelige vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Alta og Talvik kommuner skal fortsatt gjelde for vedkommende områder i den nye Alta kommune inntil nye alminnelige vedtekter for denne kommune er gitt.
8.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen skal dekkes av den av kommunene som har hatt kostnadene. Felleskostnader forskutteres av Alta kommune.
10.Denne resolusjon trer i kraft straks.